همایش خانواده در نگاه علامه طباطبایی (ره)

برگزارکننده: مرکز تحقیقات زن و خانواده استان قم

تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۵۳۲۹۰۷۶۱۰

آدرس ایمیل: [email protected]

مسئول یا دبیر همایش: آقای محسن علی کاظم


الف: محورهای کلی همایش در حوزه زن و خانواده:

۱. مبانی الهیاتی و فلسفی علامه طباطبایی در مباحث جنسیتی و خانوادگی؛

۲. مواجهه علامه طباطبایی از فضای عمومی، نخبگانی، گفتمان عرب- اسلامی، اساتید و کلان­فکرهای مدرن؛

۳. اثرگذاری علامه طباطبایی بر دانشوران و فضای گفتمانی؛

۴. روش­شناسی علامه طباطبایی در تحلیل مسائل جنسیتی و خانوادگی؛

۵. دیدگاه های اختصاصی علامه طباطبایی؛

۶. علامه طباطبایی و دیگران (بررسی تطبیقی).

ب: موضوعات جزیی تر پیشنهادی:

مبانی الهیاتی و فلسفی علامه طباطبایی در مباحث جنسیتی و خانوادگی

۱. تاثیر نظریه اعتباریات علامه

۲. نظام احسن در اندیشه علامه

۳. طبیعت گرایی و فطرت گرایی در اندیشه علامه

۴. ثبات و تحول احکام در اندیشه علامه

۵. دیدگاه علامه درباره عقل و احساس

۶. دیدگاه های انسان شناسی علامه

۷. نقش حاکمیت در اصلاح وضعیت اجتماعی

مواجهه علامه طباطبایی با فضای عمومی، نخبگانی، گفتمان عرب- اسلامی، اساتید و کلان­فکرهای مدرن؛

۸. مواجهه علامه با اندیشمندان معاصر اهل سنت

۹. مواجهه علامه با فضای نواندیشی پس از مشروطه

۱۰. مواجهه علامه با اندیشه های متاخر غربی

۱۱. مساله بودگی جنسیت در نگاه علامه

اثرگذاری علامه طباطبایی بر دانشوران و فضای گفتمانی

۱۲. تاثیر علامه بر گفتمان تفاوت و برابری

۱۳. تاثیر علامه در بازنمایی جنسیت در آثار پس از وی

۱۴. نقش علامه در تولید گفتمان جنسیت و خانواده

روش­شناسی علامه طباطبایی در تحلیل مسائل جنسیتی و خانوادگی

۱۵. روش شناسی تفسیری و رویکرد هرمنوتیکی علامه

۱۶. روش شناسی کلامی علامه

۱۷. تحلیل های اجتماعی علامه

۱۸. ظرفیت های روشی نوین در بسط دیدگاه علامه

دیدگاه های اختصاصی علامه طباطبایی

۱۹. قوامیت مرد

۲۰. مکملیت دو جنس

۲۱. طبیعت و هدف ازدواج

۲۲. خلقت زن

۲۳. زن، حقوق و مسوولیت اجتماعی

علامه طباطبایی و دیگران (بررسی تطبیقی)

۲۴. مقایسه دیدگاه علامه با اندیشمندان شیعی

۲۵. مقایسه دیدگاه علامه با اندیشمندان اهل سنت

۲۶. مقایسه دیدگاه علامه با اندیشمندان دینی غیر مسلمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


لینک های مرتبط با این مطلب


مشاوره / ثبت سفارشورود به واتساپ